Privatlivspolitik for Sallings Beauty Brands Kundeklub

1. Din databeskyttelse bliver taget alvorligt

Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for vores behandling af dine persondata, samt fortæller dig om, hvordan vi behandler dine persondata.

Vi tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt behandler dine data, og har især fokus på at dine grundrettigheder ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed generelt.

2. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger:
Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.salling.dk

3. Udelukkende behandling af relevante data

Dine persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de i denne privatlivspolitik oplyste formål. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata.

Inden vi foretager behandling af dine persondata foretager vi en konkret vurdering af, om det er muligt at begrænse mængden af persondata, som skal indsamles og behandles. Vi foretager derudover også en konkret vurdering af, om det er muligt at behandle dine persondata anonymiseret eller pseudonymiseret.

4. Udelukkende behandling af nødvendige data

Vores behandling af dine persondata vil kun omfatte de data, som er nødvendige at behandle i henhold til det/de oplyste formål, samt data som er nødvendige til opfyldelse af retlige- eller kontraktuelle forpligtelser.

5. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine persondata til følgende formål:

 • Personlig vejledning omkring skønhedsprodukter og hudpleje
 • Registrering af omsætning på det brand program du har tilmeldt dig under til brug for beregning af og henvendelse til dig pr. telefon/sms vedrørende optjent ret til modtagelse af en gave
 • Dit telefonnummer for at vi kan sende dig markedsføring pr. sms, fx nyhedsbreve, info om konkurrencer og events
 • De obligatoriske oplysninger, som du har afgivet, fx navn og telefonnummer, for at vi kan administrere din optjening af ret til en gave fra et eller flere mærker

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Dit samtykke til vores behandling af de ikke-obligatoriske oplysninger, fx hudtype og produktpræferencer, som du har valgt at oplyse i forbindelse med din tilmelding til Sallings Beauty Brands Kundeklub eller senere i forbindelse med vejledning fra en af vores medarbejdere i beauty-afdelingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a).
 • Vores sikring af dine rettigheder i forhold til optjening af ret til en gave, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
 • Dit samtykke til modtagelse af oplysninger pr. sms, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)
 • Opfyldelse af markedsføringslovens krav om samtykkeindhentelse til markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(c)
 • Dit samtykke til vores behandling af helbredsoplysninger i det omfang du oplyser sådanne oplysninger som en del af de ikke-obligatoriske oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9(a). Sådanne oplysninger anvendes udelukkende af vores medarbejderes for at kunne give dig en mere personlig vejledning i forhold til valg af produkter baseret på dine konkrete behov
 • Opfyldelse af retlige forpligtelser, fx som følge af henvendelser fra offentlige myndigheder eller domstole, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(c)
 • Varetagelse af IT-sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, fx for at imødekomme eller håndtere følgerne af sikkerhedsbrud, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(d)

6. Kategorier af persondata

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Oplysninger om hudtype, som alt efter det oplyste kan udgøre helbredsoplysninger og dermed særligt følsomme persondata, som du derfor samtykker til vores indsamling og behandling af
 • Produktpræferencer
 • Omsætningsbeløb og historik for køb i et af vores fysiske varehuse af produkter inden for det mærke, som du har tilmeldt dig Sallings Beauty Brands Kundeklub under

7. Indhentelse af samtykke inden databehandling eller behandling på andet lovligt grundlag

Inden vi foretager behandlingen, indhenter vi dit samtykke eller baserer behandlingen på andet lovligt grundlag. Vi oplyser dig om grundlaget og formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata via henvisning til denne privatlivspolitik.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.
Kontakt os på https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da, hvis du har spørgsmål eller ønsker du at trække dit samtykke tilbage.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine persondata vil løbende blive kontrolleret og opdateret

Persondata, som vi behandler om dig, vil blive kontrolleret og opdateret løbende, så vi sikrer, at den indhentede data er opdateret og ikke er urigtig eller vildledende.

Sker der relevante ændringer relateret til de persondata, vi har indhentet om dig, så kontakt os på https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da for at få oplysningerne ændret.

For at sikre kvaliteten af dine data har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

9. Sletning af unødvendige persondata

Når formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata er opfyldt, vil oplysningerne blive slettet.

Vi har vurderet et behov for at opbevare dine persondata i 5 år fra du sidst har købt skønhedsprodukter hos os registreret under et mærke, som du har tilmeldt dig Sallings Beauty Brands Kundeklub under. Fristen er fastsat ud fra databeskyttelsesforordningen krav om at samtykker skal kunne dokumenteres i 5 år. Vær opmærksom på, at fristen beregnes individuelt for de forskellige mærker, som du måtte have tilmeldt dig under.

Udsendelse af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale

For så vidt angår dit samtykke til modtagelse af markedsføring som led i din tilmelding til klubben, vil vi opbevare og anvende dine oplysninger til brug herfor, indtil du afmelder dig denne service.

Bemærk, at hvis de samme oplysninger, fx dit telefonnummer, også er indsamlet og behandles som led I dit klubmedlemsskab, og du ikke samtidig har afmeldt dig klubmedlemsskabet eller har anmodet om at få oplysningerne slettet, vil vi fortsat behandle disse oplysninger som led heri og som beskrevet i denne privatlivspolitik.

Vi gemmer dog under alle omstændigheder dit samtykke af dokumentationshensyn i forhold til databeskyttelsesloven og markedsføringsloven i 5 år regnet fra det seneste tidspunkt vi har benyttet dit samtykke.

10. Beskyttelse af persondata

Dine persondata opbevares på et digitalt medie. Kun de få af vores medarbejdere, der arbejder med det eller de mærker, som du har tilmeldt dig under, har adgang til dine persondata.

Vores behandling af persondata foregår efter regler, vi internt har vedtaget. Reglerne indeholder instrukser og foranstaltninger med det formål at beskytte dine persondata. Således vil vi behandle dine persondata på en måde, hvorved undgås at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata, og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

11. Videregivelse af persondata

Vi videregiver eller overlader ikke dine persondata til ejerne og rettighedshaverne bag beauty brandsene, der således udsteder optjente gaver via os alene ud fra anonyme oplysninger i form af antallet af gaveberettigede kunder.

Vi kan efter omstændighederne overlade dine persondata til følgende kategorier af modtagere::

 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det, eller hvis vi på anden måde er retligt forpligtet til det
 • Eksterne IT-leverandører, fx som led i drift og support af det IT-udstyr, hvor vi opbevarer dine persondata

12. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine persondata til modtagere uden for EU og EØS.

13. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, så kontakt os på https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

13.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

13.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

13.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

13.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

13.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

13.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

13.7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.